Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Remco I.J.M. Aalbers BIG-registraties: 89052834901
Basisopleiding: Medisch specialisme psychiatrie AGB-code persoonlijk: 03100663

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: RAAM Psychotherapie E-mailadres: aalbers@raampsychotherapie.nl KvK nummer: 66964881
Website: www.raampsychotherapie.nl AGB-code praktijk: 94062907

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- en angstklachten, ADHD, Schematherapie, Affectfobietherapie, groepspsychotherapie, farmacotherapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Peronik Amons BIG-registratienummer: 29915454916

Medewerker 2

Naam: Marije de Kruiff BIG-registratienummer: 69044437501

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen; Basis GGZ Indigo; GGZ instellingen ParnassiaGroep (PsyQ, Brijder, Parnassia), vrijgevestigde praktijken, m.n. praktijk Psychotherapie en Coaching aan Zee, HSK, U-center

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Aanhoudende crisis en ernstige suïcidaliteit.
Aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld autisme, neuropsychologisch onderzoek. Consultatie bij stagnerende behandeling.
Verwijzing voor vervolgbehandeling.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Buiten kantooruren en in de weekenden: Huisartsenpost (SMASH); via deze de crisisdienst van Parnassia; SEH van het algemeen ziekenhuis. Tijdens kantooruren: bij mijzelf en mijn collega's M. de Kruiff of P. Amons.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Daarvoor is de praktijk te kleinschalig. Ik ben goed bekend met, en was voorheen zelf ook werkzaam bij, de crisisdienst van Parnassia (regionale GGZ).

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.raampsychotherapie.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders: Profielschets en veldnormen ZGP
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtenreglement van de NVvP

Ik upload het document met de klachtenregeling op:

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Klachten (en geschillen) reglement van de NVvP

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: M. de Kruiff
P. Amons

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.raampsychotherapie.nl/aanmelding- en-tarieven/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):Patiënten kunnen zich telefonisch of, bij voorkeur, per e-mail aanmelden. Vervolgens neemt een van de behandelaren telefonisch contact op voor eerste indicatiestelling. Dan wordt een intake- afspraak gemaakt bij een van de behandelaren, en krijgt patiënt indien mogelijk een intakeformulier en vragenlijsten in te vullen voor/tijdens de intake. Niet-behandelinhoudelijke communicatie verloopt bij voorkeur per e-mail. Na de intakefase volgt een indicatiegesprek.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: P. Amons; M. de Kruiff; R.I.J.M. Aalbers

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: P. Amons; M. de Kruiff; R.I.J.M. Aalbers

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: P. Amons; M. de Kruiff; R.I.J.M. Aalbers

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Halfjaarlijkse behandelplanevaluaties.

Indien nodig tussentijds extra evaluatie en/of vragenlijsten.
Bij de intake en tijdens de behandeling wordt op indicatie een heteroanamnese afgenomen bij een belangrijke naaste.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Evaluatie behandelplan, vragenlijsten, ROM

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:Iedere 6 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

ROM elke 6 maanden

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Remco I.J.M. Aalbers Plaats: 's-Gravenhage Datum: 13-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja